Kompost základ života

6.6.2022

Kvalita půdy je určující pro kvalitu potravin a zdraví lidí. Hlavní funkcí půdy je nejen produkce potravin, ale především zadržování vody v krajině. V České republice se 91 % veškeré dostupné, pitné vody nachází právě v půdě. Změny vodního režimu v půdě jsou jedním z největších problémů dneška. Ke změnám dochází zastavováním území, odvodňováním a nevhodným hospodářským využíváním půdy způsobujícím její utužování a vodní erozi. Vodní erozí je v ČR ohroženo téměř 50 % zemědělské půdy. Jednou z cest, jak pečovat o půdu a její vodozádržnost, je využívání organických zbytků z domácností a firem na výrobu organického hnojiva a humusu a jeho aplikací do půdy. Nejjednodušší formou zpracování organických zbytků je kompostování. Bioodpad je jediným druhem odpadu, který lze v domácích podmínkách velmi kvalitně recyklovat na cenné organické hnojivo. Právě na tuto jedinečnost zapomínáme, když bioodpad jako součást směsného komunálního odpadu vyvážíme na skládky nebo dokonce do spaloven. Zcela zbytečně tak utrácíme peníze za svoz, platíme za skládkování či spalování a přitom se ochuzujeme o potřebný kompost.

Nezisková organizace Ekodomov uspořádala pro všechny třídy naší školy program Kompostování. Na druhém stupni to byly dvouhodinovky badatelské výuky. Žáci zjišťovali, co je bioodpad a co do něj nepatří, seznamovali se s biodiverzitou v kompostu a zjišťovali možnosti kompostování. Výsledkem byly plakáty na jednotlivá témata. Nejzdařilejší jsou vystaveny na naší ekonástěnce. V další části hodiny si žáci mohli kompost prohlédnout pod mikroskopem.

Na prvním stupni si děti povídaly o půdě a jejím významu, zkusily si hmatovou stezku, při které se dozvěděly, jak půda vzniká. Ve skupinkách pak bádaly nad biodiverzitou a nakonec si kompost prohlédly.

Badatelská výuka se žákům líbila a určitě ovlivní některé děti a jejich rodiče, kteří budou uvažovat o založení vlastního kompostu.

Koordinátorka EVVO Ilona Fibichová

foto_kompost.jpg

Tyršova > Základní škola > Ekoškola > Akce - fotografie > Kompost základ života