Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně má ve škole na starosti zejména:

  • vyhledávání a řešení vzdělávacích problémů žáků (konzultace s učiteli i s rodiči, návrhy na postup a řešení problémů, v krajním případě účast na výchovných komisích)
  • práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (konzultace s učiteli i rodiči, spolupráce s PPP a SPC, vedení dokumentace)
  • poradenskou a organizační činnost spojenou s podáváním přihlášek na gymnázia, SŠ i SOU a dalších škol (včetně víceletých gymnázií) 
  • spolupráci se školním metodikem prevence
  • spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem, případně s dalšími institucemi
  • spolupráci s třídními učiteli 
  • spolupráci s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte

Kontakty

Konzultacedle dohody
E-mail

 

 

Máte další dotazy?

Obraťte na výchovného poradce, a to nejlépe na .

Loading...

Školní poradenské pracoviště

Loading...

Školní poradenské pracoviště