Řád školního parlamentu ZŠ Tyršova

  1. Školní parlament je instituce zřízená za účelem zvýšení vlivu žáků na dění ve škole. Učíme se tak odpovědnosti, demokratické diskusi a demokratickému způsobu řešení problémů. Parlament hledá cesty k odstranění problémů, jež se ve škole vyskytnou, a zaručuje realizaci nalezených řešení. Dále vymýšlí, plánuje a realizuje nejrůznější vylepšení školního života, akce pro žáky i veřejnost nebo organizuje charitativní činnost žáků školy.
  2. Parlament spolupracuje zejména s vedením školy a radou školy.
  3. Zástupce (poslance) do parlamentu vysílají všechny třídy od třetího ročníku výše a pedagogický sbor. Každá třída má v parlamentu 3 křesla, pedagogy zastupují třídní učitelé. Účast na jednání parlamentu je dobrovolná, třída nemusí svá křesla zaplnit. Volby do parlamentu probíhají demokratickým způsobem (přímo a tajně) ve třídách. Volební období je zpravidla jeden školní rok, v případě uprázdnění křesla proběhnou doplňující volby. Z řad všech poslanců volí parlament svého předsedu, který má na starosti organizaci a řídí každé jednání parlamentu. Poslanci mohou vytvářet podle vlastního uvážení zájmové kluby či realizační komise k jednotlivým úkolům.
  4. Parlament zasedá přibližně jednou měsíčně, zpravidla jednou do roka pak pořádá výjezdní zasedání. Pravidelná jednání parlamentu jsou přístupná kterémukoli žáku či zaměstnanci školy. Zasedání parlamentu se řídí jednacím řádem, schváleným na začátku každého zasedání. S výsledky jednání je školní veřejnost seznámena především prostřednictvím nástěnky parlamentu.
Tyršova > Základní škola > Školní parlament > Řád školního parlamentu
Loading...

Školní parlament

  • Řád školního parlamentu
Loading...

Školní parlament

  • Řád školního parlamentu