Školní parlament

Parlament Tyršovy školy je  poradní sbor, složený ze zástupců tříd (3. - 9.) a zástupců pedagogického sboru. Na svých zasedáních projednává záležitosti provozu školy, vyjadřuje se k problémům a hlasuje o návrzích žáků i učitelů.

Po každém zasedání se zástupci parlamentu z řad žáků scházejí s vedením školy, aby je seznámili s výstupy.

Další podrobnosti viz Řád školního parlamentu.

Tyršova > Základní škola > Školní parlament