Metodik prevence

Metodik prevence: Mgr. Bc. Tomáš Vincenc, DiS.

Kontakt: tomas.vincenc@tyrsova.cz

 • Konzultační hodiny pro žáky – kdykoliv dle potřeby
 • Konzultační hodiny pro rodiče – dle předchozí domluvy

Školní metodik prevence je poradenským pracovníkem školy na poli primární prevence rizikového chování. Koordinuje tvorbu, naplňování cílů a evaluaci Minimálního preventivního programu. Dále vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.

Konzultační témata:

 • záškoláctví
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus
 • kriminalita, delikvence
 • poruchy příjmu potravy
 • užívání návykových látek (alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky)
 • virtuální drogy, patologické hráčství
 • domácí násilí
 • týrání a zneužívání dětí

Důležité zásady:

 • důvěrnost jednání
 • ochrana osobních dat klienta
 • dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků
Loading...

Školní poradenské pracoviště

Loading...

Školní poradenské pracoviště